Naše deti vonku - brožúra

Od júla 2018 veľká časť našich aktivít patrí deťom. Teraz finišujeme s projektom "Deti v prírode - ohrozený druh“, ktorým sme sa úspešne pokúsili dostať viac detí von do prírody. Zrealizovali sme množstvo ekovýchovných programov pre deti a ich rodičov,  dva semináre, workshop o questingu, vzdelávanie učiteľov. Tému "Prečo a ako byť s deťmi vonku" sme zhrnuli v novej publikácii OZ Tilia: NAŠE DETI VONKU.

Čítať ďalej...

Po brigáde - ĎAKUJEME!

Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko sa v júli opäť stala miestom s vysokou koncentráciou dobrovoľníkov. Brigáda je už tradíciou, tento rok ju zorganizovali OZ Tilia v spolupráci so Správou NP Malá Fatra a firmou Skalka Šuja, s.r.o. Najviac ochotných brigádnikov sa stretlo v piatok a sobotu 20. – 21. 7. 2018. Na Šujskom rašelinisku aj v okolitých mokradiach pokosili, pohrabali a poodvážali trstinu a iné rastliny, ktorými zarastajú zamokrené plochy. V ďalšie dni sme ešte vyzbierali odpadky a dokončili niektoré práce.

Čítať ďalej...

Realizované projekty - prehľad

Projekty 2015

Hneď od jari sme sa s radosťou pustili do realizácie nového projektu - Ovocná štafeta (podporený Nadáciou Ekopolis). V rámci projektu sme vysadili nový ovocný sad s pôvodnými/krajovými odrodami ovocných stromov. 
Ako partenri sme sa podieľali na projekte Záhradou do školy, ktorý priniesol novú zelenú oázu do areálu Katolíckej spojenej školy v Rajci. V roku 2015 nechýbali aktivity týkajúce sa netopierov, záhrady, a v činnosti vytrvalo pokračuje aj turistický krúžok.  

Projekty 2014

Rok 2014 sme vyplnili už tradičnými aktivitami - turistický krúžok, monitoring netopierov a čistenie priestorov s kolóniami netopierov, týždňový dobrovoľnícky pobyt na mlyne Oblazy, starostlivosť o záhradu. Nerealizovali sme nový projekt, zato sme sa intenzívne venovali príprave nových a pokusom zabezpečiť finančné prostriedky na ďalšiu činnosť, nové nápady... 

Projekty 2013

V tomto roku pokračujeme v Ceste 14. storočím druhou etapou (projekt podporený Nadáciou Ekopolis). Netopierie aktivity - okrem tradičného monitoringu kolónií a čistenia podkroví sa výskumu netopierov detektormi venujú aj mladší členovia OZ Tilia v projekte Ako komunikujú Batmani. Spolupracujeme tiež na projekte s témou inváznych rastlín v Rajeckej doline so Združením obcí Rajecká dolina a so Spoločnosťou pre ochranu netopierov .sme riešili projekt Netopiere Rajeckej doliny.

Projekty 2012

Opäť rok v znamení netopiera :-) - pokračovanie v monitoringu letných kolónií v kostoloch. Nerealizovali sme konkrétne projekty, skôr sme zabezpečovali udržateľnosť už realizovaných projektov - starostlivosť o záhradu, turistický krúžok, príprava nových projektov, sv. omša pod Kýčerou, údržba zelene Cesty 14. storočím... Vyčistenie niekoľkých podkroví od guána netopierov, v októbri exkurzia na Radhošť a do Záchrannej stanice v Bartošoviciach.

Projekty 2011

Hľadanie a skrášľovanie zelených miest v Rajeckých Tepliciach a okolí pokračovalo v tomto roku projektom Cesta 14. storočím (podporila Nadácia Ekopolis) - výsadbou pri poľnej ceste sme spojili Rajecké Teplice s kostolíkom sv. Heleny v Stránskom. Nechýbali už tradičné akcie - sv. omša pod Kýčerou, tesársky "tábor" na mlyne Oblazy v Kvačianskej doline, a ďalšie nachodené kilometre pribudli aj turistickému krúžku.

Projekty 2010

Okrem turistického krúžku bol v roku 2010 hlavnou činnosťou monitoring netopierov v kostoloch žilinskej diecézy, systematicky sme prešli už polovicu kostolov diecézy, našli sme niekoľko významných kolónií.. So združením Naše Vranie sme spolupracovali na realizácii náučného chodníka pri rieke Kysuca. Novú tvár dostala aj Lipová aleja v Rajeckých Tepliciach, ktorej sme sa venovali v rámci dvoch projektov - Rande pod lipami (Nadácia Orange)  a Lipová aleja (Nadácia Ekopolis). 

Projekty 2009

V roku 2009 pokračuje v pravidelenj činnosti turistický krúžok a údržba záhrady. V apríli ošetril arborista staré stromy okolo kostola v Rajci a chránenú liopu na evanjelickom cintoríne (projekt Tilia pre lipy podporený Nadáciou Ekopolis), so školami sme realizovali ďalšie aktivity súvisiace so stromami. V lete sme pokosili lúčne biotopy na Suchej duši v Strážovských vrchoch (Zelený projekt, MŽP SR). Na pár dní sa v záhrade zastavil tesár, upratali sme aj podkrovie kostola od netopierieho guána. Krásny týždeň dobrovoľníckej práce strávili chalani na mlyne v Kvačianskej doline.

Projekty 2008

Na projekty a aktivity bol rok 2008 najnáročnejším rokom v OZ Tilia. Okrem turistického krúžku - ten kvôli svojej pravidelnosti a trvácnosti ostáva naďalej najdôležitejšou činnosťou OZ Tilia - sme v roku 2008 realizovali v našej záhrade v Rajci projekt Tesárske dielne pod lipou podporené Nadáciou Orange a projekt Jesenná tesárska dielňa podporený Nadáciou SLSP (oba projekty určené pre mladých tesárskych učňov, a ich výsledky slúžia širokej verejnosti). V roku 2008 sme sa venovali aj záchrane biotopov jedle na Suchej duši v Strážovských vrchoch (projekt podporený dotáciou z MŽP SR, realizovali sme s CHKO Strážovské vrchy).V rámci grantovej schémy Enviroprojekt nám MŠ SR podporilo projekt S odpadom si poradíme - venovali sme sa problematike odpadov v rámci ekovýchovy v školách, vrátane praktických opatrení. 
V roku 2008 sme začali s dobrovoľníckou pomocou na Kvačianskom mlyne -- Oblazy - mladí chalani a tím dospelých sme strávili nezabudnuteľný týždeň na mlyne, a ostal tam po nás kus dobrovoľníckej roboty. 

Projekty 2007

V roku 2007 sa uskutočnili ďalšie práce v záhrade vrátane tesárskych dielní, Opät s podporou Nadácie Ekopolis sme v grantovej schéme PrieStory získali podporu na verejné plánovanie týkajúce sa tohoto priestranstva, a realizovali sem časť nápadov z plánovania (tesár vytvoril drevené prvky, v záhrade pribudla studňa a veľa aktivít pre deti. K našej činnosti pribudli ekovýchovné programy, pokračovala činnosť turistického krúžku. Stihli sme aj vyčistenie podkroví kostolov (netopiere) v Dolnom Hričove a v Turanoch, konal sa  Beh ulicami Rajca, besedy, stretnutia... 

Projekty 2006

Nabrali sme odvahu pustiť sa do prvého "ozajstného" projektu - Oddychovo náučná zóna Tilia. Týkal sa zelene v záhrade za pastoračným centrom v Rajci, získali sme naň podporu Nadácie Ekopolis v grantovej schéme Ľudia pre stromy O záhrade sa viac dočítate v časti "Záhrada".

Projekty 2005

Po prvých rokoch fungovania turistického krúžku k činnosti OZ Tilia pribudli od roku 2005 nové aktivity a projekty. K spolupráci s turistickým krúžkom a dobrovoľníkmi sme prizvali rodičov a súrodencov detí. Zúčastnili sa na spoločných premietaniach, niektorých turistických výletoch a zapojili sa do obnovy židovského cintorína v Rajci.

Kosenie na Suchej duši

Medzi vzácne lúčne biotopy národného významu v jadrovom území Strážovských vrchov patria mezofilné pasienky a spásané lúky v oblasti Suchej duše. Na uvedenom biotope rastie viacero chránených druhov rastlín (napr. žltohlav najvyšší, mečík škridlicovitý, vstavačovec bazový). Dlhoročným neobhospodarovaním ťažko prístupných lúk (žiadna pastva, ani kosenie) dochádza k ich zarastaniu náletom krov  a stromov a tiež k zmene druhového zloženia rastlín v neprospech vzácnych druhov. Jedným z možných riešení rpoblému je pravidelné kosenie lokality.

Čítať ďalej...

Obnovenie židovského cintorína

 „Okrem katolíkov a evanjelikov patrila v predchádzajúcich storočiach k hlavným náboženstvám v Rajci aj židovská náboženská obec. Rozsiahly židovský cintorín žiaľ prekonal nehumánne a nekultúrne premeny, dôsledky ktorých sa naprávajú v poslednom období.“ Týmito slovami komentátorka z filmu o Rajci zo začiatku deväťdesiatych rokov hovorí o vtedajšej obnove židovského cintorína. Odvtedy uplynulo viac ako desať rokov, počas ktorých cintorín opäť chátral a zarástol krovím. Mnoho náhrobkov bolo rozbitých alebo ukradnutých, a tie čo ostali, ukryl „prales“, ktorý tam narástol.

Čítať ďalej...